Prover av Kontraktför den mandatperiod till, som representeras av, (nedan kallat ‘Entreprenören’), å ena sidan, och (fullständigt namn av de vuxna som ingår Avtalet i hans hennes eget namn eller det fullständiga namnet av den förälder (juridiskt ombud) av underårig person eller namnet på den organisation, företag, inklusive den fullständiga namn den person som agerar på uppdrag av en juridisk person, får de dokument som reglerar dess verksamhet) (nedan kallad»Entreprenören») och Entreprenören ska tillhandahålla, och Kunden skall erlägga betalning för Konsumenten genomgår utbildning enligt följande: (ska anges: — nivå, grad av utbildning, grundläggande eller kompletterande kursplaner, typer av pedagogiska tjänster, i form av genomförandet av läroplanen) planerad löptid för att slutföra utbildning enligt denna läroplan i enlighet med de statliga pedagogiska standard. Efter slutförandet av Konsumenten för hel kurs och godkänt den slutliga intyg följande skall utfärdas till denna: vissa delar av läroplanen som man behärskar, i händelse av en uteslutning av Konsumenten från pedagogiska institutionen vid slutförandet av studierna i sin helhet. Entreprenören skall ha rätt att genomföra den pedagogiska processen på egen hand, för att välja det system av märken, former, förfarande och mellanrum mellan interimistiskt intyg för Konsumenten, för att ge incitament och sanktioner inom de gränser som planeras av stadgan för Entreprenören, och även i enlighet med den lokala lagstiftningen handlingar hos Entreprenören. Kunden ska ha rätt att kräva att leverantören ge information om organisations-och tillbaka-upp frågor som rör korrekt utförande av tjänster som planeras av Avsnitt ett av det nuvarande Kontraktet. Kunden har rätt att få information om Konsumentens framsteg, beteende, attityd till studier som helhet och till viss läroplan får fullständig och tillförlitlig information om utvärderingen av hans hennes kunskap, förmåga och kompetens, liksom kriterierna för en sådan utvärdering använda Entreprenörens egendom som kan krävas för att fullgöra utbildning under de studier som finns angivna i tidtabellen använda ytterligare pedagogiska tjänster som tillhandahålls av Entreprenören, men inte ingår i läroplanen, under ett separat avtal ingås. Att ha en Konsument som överensstämmer med antagning villkor som fastställs i stadgan och andra lokala rättsakter av Entreprenören inskrivna i följande institution. Att organisera och säkerställa en lämplig tillhandahållande av de tjänster som specificeras i Avsnitt ett av det nuvarande Kontraktet. Den pedagogiska tjänster skall tillhandahållas i enlighet med (statliga pedagogiska standard (anges: uppgifter i dokumentet) och eller studier tidsplan, årliga kalender studier tidsplan och klasser tidsplan samt andra lokala rättsakter som utarbetats av Entreprenören). För att visa respekt för Konsumenten som en person, för att undvika fysiska och psykiska våld, se till gynnsamma förutsättningar för en ökad moralisk, fysisk och psykisk hälsa, känslomässiga välbefinnandet hos Konsumenten med hänsyn till det personliga och individuella egenskaper. För att reservera en plats för Konsumenten, om han eller hon missar klasser för giltigt skäl (med hänsyn till att ersättning för tjänster som avses i Avsnitt ett av det nuvarande Kontraktet). För att fylla den pedagogiska material som studerats under tiden för Konsumentens avsaknad av giltiga skäl, inom ramen för de tjänster som tillhandahålls enligt Avsnitt ett av det nuvarande Kontraktet. För att ge alla nödvändiga dokument samtidigt som Konsumenten är inskrivna i den läroanstalt och under hans hennes studier. För att visa respekt för den vetenskapliga-undervisning, teknik-teknisk, administrativ-förvaltning, övriga pedagogiska personal samt övriga anställda av Entreprenören. För att följa bestämmelserna i stadgan för Entreprenören, student s handbook och andra lokala rättsakter, att iaktta studie disciplin och allmänna regler för beteende, i synnerhet, för att visa respekt för den vetenskapliga-undervisning, teknik-teknisk, administrativ-förvaltning, övriga undervisande personal samt den övriga personalen som av leverantören, och att andra studenter, att avstå från att kränka deras heder och värdighet. Kunden ska betala för de tjänster som planeras av den nuvarande Kontrakt, i mängden av problem. Betalning skall göras senast på i kontanter, i en icke-kontanta förfarande, i Entreprenörens bank-konto (lämpliga ord att vara understruket). Betalning för de tjänster som skall bekräftas av Entreprenören genom att utfärda en, för att bekräfta att betalningen har gjorts genom att Kunden. Betalning för tjänster som anges i detta avsnitt kan ändras genom överenskommelse mellan sidor, med ett tillägg till detta Kontrakt upprättas. De villkor på vilka förevarande Avtal ingås får ändras antingen genom överenskommelse mellan sidorna eller i enlighet med tillämplig lagstiftning i ryska Federationen. Kunden har rätt att vägra att utföra enligt Avtalet, förutsatt att de kostnader som faktiskt uppkommit genom att Entreprenören får betalt för. Konsumenten har rätt att häva det nuvarande Kontraktet som helst endast med skriftligt medgivande från Kunden, förutsatt att de kostnader som faktiskt uppkommit genom att Entreprenören får betalt för av Kunden. Uppdragstagaren har rätt att vägra att fullgöra sina skyldigheter enligt Avtalet endast under förutsättning att Kunden för skador som kompenseras fullt ut. I händelse av sidorna’ uteblivna eller felaktiga utförandet av förpliktelser enligt detta Avtal ska de vara skyldiga enligt civillagen av ryska Federationen och federala lagar, Lagen i den ryska Federationen om att Skydda Konsumenternas Rättigheter och andra rättsakter. Det nuvarande Avtalet träder i kraft från och med den dag då det är slutsatsen av sidorna och det skall förbli i kraft förrän. Intyg om Statlig Ackreditering ska anges om läroanstalten har gått intyg i enlighet med lagstiftningen i ryska Federationen. Om Avtalet är undertecknat av chefen för en filial, biträdande chef för en juridisk person eller annan tjänsteman hos en juridisk person som en ytterligare indikation skall göras av de dokument som styr hans hennes omfattningen av de befogenheter som om ingående av avtal om tillhandahållande av utbildningstjänster för en avgift (en order, executive order, fullmakt), och också datum och registrering antalet av dokumentet. Om Kunden i fråga om utbildningstjänster är en vuxen medborgare som betalar för hans hennes studier om hans hennes egen, en bilaterala avtal ska ingås.

två och. tre av Avsnitt två av de nämnda avtal ska vara tillsammans, Avsnitt, fem ska också sättas samman.

Punkt två ska utgå från Punkt

Dessa detaljer, som Kund rätt, kan ingå i Avtalet om ett trilateralt avtal ingås. En kostnads-beräkning blir en integrerad del av Kontraktet som kan dras upp i avseende tillhandahållande av utbildnings-tjänster som anges i nuvarande Avtal. Den Kontraktet skall upprättas i två exemplar om Kunden och Entreprenören är en och samma person, och om Kunden är en juridisk företrädare för Entreprenören. Om Kunden är Konsument är förälder (juridiskt ombud) hans hennes (föräldrarna ombuds) namn, bostadsadress, passuppgifter skall anges. Om Kunden är en organisation, institution, företag, dvs om ett trilateralt avtal ingås, då denna organisation institutionens företagets fullständiga namn, juridisk adress och bankuppgifter skall anges ryska Institutet för Avancerade Studier i Humaniora och Teknik meddelar tävlingen för vetenskaplig forskning-finansiering i — Utlänning som Referens Bok om Specialiteter (med Koder och Kvalifikationer) av eftergymnasial Utbildning för att Ansöka om i Ryssland